Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης
 

Σύμβαση χρήσης

Η ιστοσελίδα theartfoundation.metamatic.gr είναι ιδιοκτησία της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με τίτλο “The Art Foundation”  (T.A.F.) η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Νορμανού αρ.5  και στο εξής και χάριν συντομίας θα καλείται στο παρόν “T.A.F.”, αποτελεί μια ανοιχτή πλατφόρμα προσέγγισης του πολιτισμού μέσα από διαδικασίες συμμετοχής και ανοιχτής προβολής νέων ιδεών μέσω των οποίων δημιουργούνται οι προϋποθέσεις μιας συνολικής καλλιτεχνικής, εκπαιδευτικής και ψυχαγωγικής εμπειρίας για τους επισκέπτες/χρήστες των σελίδων και των υπηρεσιών της.

Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του T.A.F. παραχωρεί τη συγκατάθεσή του στους παρόντες όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και γενικά πάσης φύσεως αρχείων τα οποία περιλαμβάνονται σε αυτό.

Συνεπώς, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους Όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του T.A.F. Εάν δεν συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του T.A.F

Ο επισκέπτης / χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης του T.A.F. ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη αποδοχή των Όρων αυτών.
 

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας – Σήμα

(Άδεια Χρήσης)

Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και κάθε είδους αρχείων, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του T.A.F.  και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το T.A.F.  και τις υπηρεσίες τoυ, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματά του και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνισή και η έκθεση τους στην παρούσα ιστοσελίδα δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης του.

Εξαιρούνται ρητά τα δικαιώματα των συμβεβλημένων ή/και των συνεργαζομένων ή/και των καθ’ οιονδήποτε τρόπο συμμετεχόντων οργανισμών/φορέων/φ.π. τα οποία αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία, προστατευόμενη κατά τον ίδιο τρόπο.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας του T.A.F. ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω δικαιωμάτων.

Χρήση Υπηρεσιών  - Ευθύνη χρηστών/επισκεπτών

Οι επισκέπτες / χρήστες των σελίδων και των υπηρεσιών του T.A.F.  προβαίνουν σε κάθε σχετική επιλογή με δική τους πρωτοβουλία και αποδέχονται ότι θα χρησιμοποιούν την παρούσα ιστοσελίδα σύμφωνα με το  νόμο και τα χρηστά ήθη.

Δηλαδή δεν θα το χρησιμοποιούν  για  μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο, βλαβερό, άσεμνο,  αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται από συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιοδήποτε δικαίωμα βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας, περιέχει ιούς λογισμικού ή, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.  Επίσης οι ίδιοι αναλαμβάνουν την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στο T.A.F. από κακόβουλη ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιου είδους χρήση από τις ενδεικτικά στο παρόν αναφερόμενες, το T.A.F. διατηρεί το δικαίωμα  αυτόματης διαγραφής του επισκέπτη/χρήστη ή/και μέλους, χωρίς προειδοποίηση λαμβάνοντας  κάθε νόμιμο μέτρο.  

Η μη τήρηση των παρόντων όρων κατά την χρήση/επίσκεψη των υπηρεσιών/σελίδων του T.A.F. μπορεί να οδηγήσει στην αναστολή ή στη διακοπή των σχετικών υπηρεσιών για τους χρήστες που εξακολουθούν να μη συμμορφώνονται με αυτούς. 

Αποκλεισμός Ευθύνης (Εγγύηση – Δήλωση Αποποίησης)

Δεδομένης της μορφής του Διαδικτύου και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το T.A.F. δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης  των σελίδων, υπηρεσιών και γενικά των περιεχομένων του, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος. Τα περιεχόμενα του T.A.F. παρέχονται "όπως ακριβώς είναι" χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι αποτελούν προϊόν συμμετοχής και ανάρτησης περιεχομένου (αρχείων πάσης φύσεως) και τρίτων, όπως οι χρήστες/επισκέπτες των σελίδων και των υπηρεσιών του. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, το T.A.F. αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

Το T.A.F. δεν εγγυάται:

- ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται.

- δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές "servers" μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή σας, σας παρέχονται χωρίς "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά. 

- δεν εγγυάται το περιεχόμενο το οποίο αναρτάται από τρίτους φορείς/οργανισμούς ή φυσικά πρόσωπα και το οποίο ελέγχεται μόνο ως προς τη νομιμότητα και όχι ως προς την ορθότητα και την ακρίβεια του, λαμβανομένου υπόψη και του ιδιαίτερου όγκου των σχετικών δεδομένων.

- σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο ίδιος ο χρήστης/επισκέπτης και σε καμία περίπτωση το T.A.F..

Επίσης, δεδομένης της χρήσης δικτύων τρίτων φορέων μέσω των οποίων οι χρήστες/επισκέπτες αποκτούν πρόσβαση στο διαδίκτυο άρα και στις σελίδες/υπηρεσίες του T.A.F., το τελευταίο ουδεμία ευθύνη φέρει για την ποιότητα και το αδιάλειπτο των παρεχομένων από αυτά υπηρεσιών, για το κόστος σύνδεσής τους με αυτά καθώς για οποιοδήποτε τεχνικό ή άλλης φύσεως πρόβλημα ανακύψει από τη χρήση τους, στους χρήστες / επισκέπτες του.

Αποκλεισμός συμβουλών και συστάσεων

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις σελίδες ή παρέχονται μέσω των σελίδων/υπηρεσιών του T.A.F. αποτελούν μία προσφορά προς τους χρήστες/επισκέπτες του και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του διαδικτύου και δε δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως συμβουλές ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε τέτοια σχέση ή προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων. Το T.A.F.  αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή σχετικού περιεχομένου ή/και τη φιλοξενία του περιεχομένου τρίτων, χωρίς όμως σε καμιά περίπτωση να εγγυάται την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα αυτού και την απουσία ενδεχομένων λαθών πολύ δε περισσότερο λόγω του ιδιαιτέρως μεγάλου όγκου του, καθώς και της συμμετοχής και τρίτων φορέων (φυσικών ή νομικών προσώπων) κατά την πρωτογενή παραγωγή και συλλογή του. Συνεπώς, οι χρήστες/επισκέπτες του T.A.F., χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών με τις πηγές.

Περιεχόμενο των Χρηστών του T.A.F. – Υπηρεσίες «φιλοξενίας»

Το T.A.F. λειτουργεί ως μια ανοιχτή πλατφόρμα ενημέρωσης, συμμετοχής και διακίνησης ιδεών, πολιτισμού και εκπαίδευσης. Σε αρκετές από τις υπηρεσίες του T.A.F. παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής και ανάρτησης περιεχομένου  και  σχετικών αρχείων, σχολίων κλπ., τα οποία το T.A.F. φιλοξενεί στην  πλατφόρμα λειτουργίας της ιστοσελίδας του, παρέχοντας γι’ αυτό όλη τη σχετική, τεχνολογική υποδομή (τεχνολογική πλατφόρμα) καθώς και τις αντίστοιχες υπηρεσίες φιλοξενίας. 

Οι συμμετέχοντες στις υπηρεσίες του T.A.F. μέσω της δημοσίευσης ή ανάρτησης  σχετικού περιεχομένου διατηρούν οι ίδιοι την κυριότητα των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που τους ανήκουν. Παράλληλα, οι ανωτέρω παρέχουν στο T.A.F. και σε όλους τις συνεργαζόμενους με αυτό φορείς / οργανισμούς  μια  παγκόσμια άδεια χρήσης, φιλοξενίας, αποθήκευσης, αναπαραγωγής, τροποποίησης, δημιουργίας παράγωγων έργων (όπως αυτά που προκύπτουν από μεταφράσεις, προσαρμογές ή τυχόν άλλες αλλαγές που πραγματοποιούνται στα πλαίσια βελτίωσης των υπηρεσιών μας) επικοινωνίας, δημοσίευσης, δημόσιας εκτέλεσης, δημόσιας προβολής και διανομής του εν λόγω περιεχομένου στα πλαίσια υποστήριξης του T.A.F. Τα σχετικά δικαιώματα με τη συγκεκριμένη άδεια, παραχωρούνται για το συγκεκριμένο σκοπό της λειτουργίας, της προώθησης και της βελτίωσης των υπηρεσιών του T.A.F. , της ενημέρωσης της κοινότητας του Διαδικτύου, καθώς και για την ενδεχόμενη ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και πάντως όχι για εμπορική εκμετάλλευση, δεδομένου του χαρακτήρα της ιστοσελίδας καθώς και του φορέα – ιδιοκτήτη της. Αυτή η άδεια εξακολουθεί να ισχύει ακόμα και αν σταματήσετε να χρησιμοποιείτε του T.A.F. Οι χρήστες/επισκέπτες των υπηρεσιών του Τ.A.F θα πρέπει να ελέγχουν οι ίδιοι τη δυνατότητα παραχώρησης των ήδη ανωτέρω αναφερθέντων δικαιωμάτων σχετικά με το περιεχόμενο που αναρτάται στις σελίδες του T.A.F. 

Για τη χρήση και την υποστήριξη των υπηρεσιών του T.A.F. αξιοποιούνται και τρίτες ιστοσελίδες και δίκτυα υπηρεσιών και σελίδων, όπως είναι το facebook και το You Tube. Οι επισκέπτες/χρήστες των υπηρεσιών του T.A.F. δηλώνουν ρητά και ανεπιφύλακτα ότι έχουν λάβει γνώση και έχουν αποδεχθεί τους Όρους Χρήσης και την πολιτική Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων, όπως αυτοί έχουν αναρτηθεί στις συγκεκριμένες ιστοσελίδες.

Μεταβολές – Περιοδικές αλλαγές

To T.A.F.  διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής ή/και τροποποίησης των παρόντων  Όρων και Προϋποθέσεων χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας χωρίς  προηγούμενη ενημέρωση ή/και ειδοποίηση των χρηστών/επισκεπτών της. Οι ανωτέρω  αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους Όρους και στις Προϋποθέσεις χρήσης τίθενται σε ισχύ αμέσως, δηλαδή από την στιγμή ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα. Κάθε χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν αυτών,  θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους των χρηστών/επισκεπτών αυτών  των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή/και  διαγραφών.

Το T.A.F. διατηρεί το δικαίωμα,  χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση και σε  οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή/και να διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας υπηρεσιών, παρουσίασης ή/και  περιγραφής οποιασδήποτε υπηρεσίας.

To T.A.F. διαρκώς αναβαθμίζει, ενημερώνει και εμπλουτίζει τις παρεχόμενες μέσω της παρούσας ιστοσελίδας υπηρεσίες ενώ παράλληλα τροποποιεί ελεύθερα και τους παρόντες Όρους χρήσης. Για το λόγο αυτό συστήνεται στους χρήστες/επισκέπτες του  να επισκέπτονται την παρούσα σελίδα σε τακτά χρονικά διαστήματα ώστε  να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενό τους.

Λειτουργία – Διακοπή Υπηρεσιών

Το T.A.F. αλλάζει και βελτιώνει συνεχώς τις υπηρεσίες του. Ως εκ τούτου ενδέχεται να προσθέτουμε ή να καταργούμε στοιχεία ή λειτουργίες τους ή/και να αναστέλλουμε ή να διακόψουμε πλήρως μια υπηρεσία, χωρίς καμία σχετική προειδοποίηση. 

Σε κάθε περίπτωση τα δεδομένα τα οποία έχετε αναρτήσει ή δημοσιεύσει μέσω των σελίδων και των υπηρεσιών του T.A.F., παραμένουν στην κυριότητά σας, όπου αυτό είναι νομίμως ισχυρό και γι’ αυτό, όποτε είναι δυνατό, θα σας ειδοποιήσουμε έγκαιρα εκ των προτέρων ώστε να μπορέσετε να λάβετε τις σχετικές πληροφορίες/αρχεία.

"Δεσμοί" (links) προς άλλες ιστοσελίδες

Το T.A.F. φιλοξενεί και δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites/ιστοσελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω "δεσμών"  (hyperlinks). Ειδικότερα, το T.A.F. φιλοξενεί «συνδέσμους» (hyperlinks) τα οποία καταχωρούνται ή/και προτείνονται  α/ από τους  χρήστες/επισκέπτες του , β/ από τους διαχειριστές της ιστοσελίδας γ/ως διαφημιστικά banners τρίτων φορέων και οργανισμών. Η παραπομπή  με οποιοδήποτε τρόπο σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, δεν αποτελεί υιοθέτηση των απόψεων και πράξεών τους ή αποδοχή του περιεχόμενου που αυτοί εκφράζουν, δημοσιεύουν ή αναρτούν. Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις και για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / χρήση τους, οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στις αντίστοιχες ιστοσελίδες, οι οποίες και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Το T.A.F. σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτές καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο.

"Δεσμοί" (links) προς το T.A.F.

"Δεσμοί" προς το T.A.F.  επιτρέπονται μόνο προς την κεντρική σελίδα του και όχι προς τις σελίδες που έχουν (ενδεχομένως) κωδικό πρόσβασης ή προς αυτές που επιφυλάσσονται στα μέλη / χρήστες των υπηρεσιών του, εκτός αν υπάρχει αντίθετη ρητή συμφωνία μεταξύ του T.A.F. και του παραπέμποντος σε αυτό φορέα. Εξάλλου, οι "δεσμοί" αυτοί πρέπει να δημιουργούνται μόνο μέσω hyperlinks και όχι μέσω εικόνων.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του T.A.F., καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του T.A.F. και των επισκεπτών – χρηστών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Το  T.A.F. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους , σύμφωνα με τις ανάγκες του και τα συναλλακτικά ήθη. Το T.A.F.  αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρηστές-μέλη για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω της  παρούσας ιστοσελίδας.

 

Πολιτική Απορρήτου

Εισαγωγή

Η ιστοσελίδα theartfoundation.metamatic.gr είναι ιδιοκτησία της εταιρείας με την επωνυμία "The Art Foundation", η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Νορμανού αρ. 5, με την οποία μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλ. 2103238757 και στο e-mail home@theartfoundation.gr (στο εξής  “T.A.F.” ή “Εμείς”).

Η ιστοσελίδα theartfoundation.metamatic.gr αποτελεί μια ανοιχτή πλατφόρμα προσέγγισης του πολιτισμού μέσα από διαδικασίες συμμετοχής και ανοιχτής προβολής νέων ιδεών μέσω των οποίων δημιουργούνται οι προϋποθέσεις μιας συνολικής καλλιτεχνικής, εκπαιδευτικής και ψυχαγωγικής εμπειρίας για τους επισκέπτες/χρήστες των σελίδων και των υπηρεσιών της.

Με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου θα θέλαμε να εξηγήσουμε στους χρήστες της ιστοσελίδας μας αλλά και τους επισκέπτες των χώρων μας («εσάς») πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των χώρων, των υπηρεσιών και των ιστοσελίδων του T.A.F.  Σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά την Παρούσα Πολιτική Απορρήτου πριν από την επίσκεψη ή την χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του T.A.F. Εάν δεν συμφωνείτε, τότε οφείλετε να μην κάνετε χρήση των υπηρεσιών που παρουσιάζονται μέσα από τις σελίδες του T.A.F.

1. Πότε και για ποιο σκοπό συλλέγονται δεδομένα;

1.1       Μπορείτε να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα του T.A.F. χωρίς να δώσετε απολύτως καμία προσωπική πληροφορία. Εάν όμως επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε συγκεκριμένες σελίδες ή/και υπηρεσίες μας π.χ. εάν συμπληρώσετε την φόρμα επικοινωνίας μας ή εάν επιλέξετε να λαμβάνετε ενημερωτικά e-mails συμπληρώνοντας τη διεύθυνσή σας στο σχετικό σημείο της ιστοσελίδας, τότε θα συλλέξουμε τα στοιχεία που είναι απαραίτητα γι’αυτόν τον σκοπό (e-mail ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, διεύθυνση ή έδρα, τηλέφωνο). Από την περιήγησή σας  στην ιστοσελίδα του T.A.F. μπορεί ακόμη να συλλέγεται η διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ σας έχει πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στην ιστοσελίδα του  T.A.F.. Η ΙΡ αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων, χωρίς να σας ταυτοποιεί με οποιονδήποτε τρόπο.

1.2       Επιπλέον, εάν το επιθυμείτε, κατά την επίσκεψή σας στον εκθεσιακό χώρο του T.A.F.  μπορείτε να μας δηλώσετε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email) και να λαμβάνετε ηλεκτρονικά ενημερώσεις για τα νέα του T.A.F. και των στεγαζόμενων στην ίδια διεύθυνση εμπορικών καταστημάτων ή εταιρειών εστίασης. Σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων σας σε αυτήν την περίπτωση είναι η παροχή των υπηρεσιών που έχετε ζητήσει, δηλαδή η ικανοποίηση των αιτημάτων επικοινωνίας σας ή η αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων σε εσάς.

1.3       Τo T.A.F. ενδεχομένως να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς, οικονομικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών του.

1.4       Νόμιμη βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι η ικανοποίηση των εννόμων συμφερόντων του T.A.F., είτε η συγκατάθεσή σας εφόσον σας ζητείται. Δεν έχετε υποχρέωση να συναινέσετε στην επεξεργασία των δεδομένων σας, όμως σε αντίθετη περίπτωση δεν θα είναι δυνατή η χρήση της αντίστοιχης υπηρεσίας από εσάς. 

2. Πώς και για πόσο καιρό αποθηκεύονται τα δεδομένα σας;

Το T.A.F. φροντίζει να παρέχει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και διαρροή ανά πάσα στιγμή. Οι πληροφορίες που συλλέγονται αποθηκεύονται στους διακομιστές του T.A.F., οι οποίοι προστατεύονται από τείχος προστασίας (firewall) και από προγράμματα προστασίας από ιούς (antivirus) και τηρούνται για το χρονικό διάστημα που είναι κάθε φορά αναγκαίο για την εκπλήρωση του σκοπού τους, δηλαδή είτε για όσο χρόνο απαιτείται μέχρι τη διεκπεραίωση του αιτήματος επικοινωνίας σας, είτε για όσο χρόνο έχουμε τη συγκατάθεσή σας για την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων μέσω e-mail σε εσάς.  Στην περίπτωση που έχετε συγκατατεθεί σε αυτό, η διεύθυνση e-mail σας μπορεί να χρησιμοποιηθεί από εταιρείες εστίασης και εμπορικά καταστήματα που στεγάζονται στην διεύθυνση του Τ.Α.F. (Νορμανού 5, Αθήνα) με σκοπό την αποστολή ενημερώσεων σχετικά με τις δραστηριότητές τους. Πέραν αυτών, τα προσωπικά σας δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε κανέναν άλλο τρίτο αποδέκτη, ενώ όλοι οι υπάλληλοι και συνεργάτες του T.A.F. που έρχονται σε επαφή με αυτά δεσμεύονται από κατάλληλες συμβάσεις εμπιστευτικότητας.

3. Τι δικαιώματα έχετε σε σχέση με τα δεδομένα σας;

Για το χρονικό διάστημα που τηρούμε τα δεδομένα σας έχετε δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση σε αυτά, καθώς επίσης να τα διορθώσετε, τροποποιήσετε, ενημερώσετε ή να τα διαγράψετε, επικοινωνώντας με το T.A.F. στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην αρχή της παρούσας Πολιτικής. Επίσης έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε για το μέλλον, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας πριν από την ανάκλησή της. Για την ανάκληση της συγκατάθεσής σας στην αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων, μπορείτε να πατήσετε την σχετική επιλογή (unsubscribe) που παρέχεται στο τέλος κάθε μηνύματος που λαμβάνετε. Τέλος έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εάν πιστεύετε ότι έχουν παραβιαστεί τα δικαιώματά σας.

4. Χρήση Cookies

4.1       Είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται cookies για την αναγνώρισή σας σε ορισμένες υπηρεσίες και σελίδες του T.A.F. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από αυτόν. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση της πρόσβασης σας όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών του T.A.F., για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του T.A.F. είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing.

Από τους διαφορετικούς τύπους cookies που υπάρχουν το T.A.F. χρησιμοποιεί τα παρακάτω:

α) Απολύτως απαραίτητα:

Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία ιστότοπου, σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του ιστότοπού μας.

β) Cookies στατιστικών

Τα cookies επιδόσεων συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, για παράδειγμα, ποιές σελίδες επισκέπτονται συχνότερα και αν προκύπτουν μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες. Τα στοιχεία είναι ανώνυμα. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας.

γ) Cookies στόχευσης / διαφήμισης

Τα cookies στόχευσης χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου που ταιριάζει περισσότερο στα ενδιαφέροντά σας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης/προσφορών, τον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή την μέτρηση αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας. Συνήθως τοποθετούνται για να "θυμούνται" την επίσκεψη σας σε μια ιστοσελίδα.

4.2       Απενεργοποίηση Cookies

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον διακομιστή σας κατά τέτοιο τρόπο, ώστε είτε να σας προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του T.A.F. είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε την χρήση cookies για την αναγνώριση σας, τότε η ρύθμιση του διακομιστή σας είναι δυνατόν να μην επιτρέπει τη σωστή λειτουργία των υπηρεσιών του T.A.F.

5. Ανήλικοι χρήστες

Επισκέπτες /χρήστες του T.A.F. που είναι ανήλικοι έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους και δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση που το T.A.F. διαπιστώσει ότι έχουν υποβληθεί προσωπικά δεδομένα ανηλίκων κάτω των 16 ετών, διαγράφει τις σχετικές πληροφορίες.

6. Τροποποιήσεις στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε αυτή την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σε συμμόρφωση με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές προβλέψεις ή για να προσαρμόσουμε την Πολιτική μας στην παροχή νέων υπηρεσιών. Αναφορικά με τα δεδομένα σας, θα ισχύει η Πολιτική που είναι αναρτημένη κατά τη στιγμή της επίσκεψής σας στην ιστοσελίδα μας. Εάν οι αλλαγές της Πολιτικής μας σας επηρεάζουν, θα ειδοποιηθείτε σχετικά και θα ενημερωθείτε για τα δικαιώματά σας.

7. Ερωτήσεις προς το T.A.F.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες ή παρατηρήσεις σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας, παρακαλούμε μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αποστέλλοντας ένα e-mail στη διεύθυνση home@theartfoundation.gr.

Ιούλιος 2018