Νέα πρόσκληση υποβολής ερευνητικών προτάσεων για χρηματοδότηση από το Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες

bloggerT.A.F. 19.1.2017
τεχνολογία-επιστήμη

tags: blogging

Την τρίτη δημόσια πρόσκληση για υποβολή ερευνητικών προτάσεων ανακοίνωσε το Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, εκπληρώνοντας το βασικό του στόχο που είναι η οικονομική ενίσχυση της έρευνας στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Το Κέντρο προσκαλεί ερευνητές να υποβάλουν για χρηματοδότηση μία ερευνητική τους πρόταση διάρκειας ενός έτους, την οποία προτίθενται να εκπονήσουν κατά το ημερολογιακό έτος 2018. Θα επιλεγούν συνολικά έως δέκα ερευνητικές προτάσεις, με τη μέγιστη χρηματοδότηση για κάθε έρευνα να ανέρχεται στο ποσό των 10.000 ευρώ. Η υποβολή των προτάσεων ξεκίνησε στις 15 Ιανουαρίου και θα μπορεί να γίνεται μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2017.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης θα χρηματοδοτηθούν ερευνητικές προτάσεις για:

- Μεταδιδάκτορες: Πρόκειται για ερευνητές οι οποίοι δεν έχουν ξεπεράσει τα πέντε έτη από το έτος λήψης του διδακτορικού τους και δεν εργάζονται με πλήρη απασχόληση.

- Ανεξάρτητους ερευνητές: Πρόκειται για ερευνητές οι οποίοι έχουν λάβει το διδακτορικό τους τουλάχιστον πέντε έτη πριν την αίτηση και δεν εργάζονται με πλήρη απασχόληση.

- Ερευνητικές oμάδες: Πρόκειται για ομάδες αποτελούμενες από τρεις ερευνητές το μέγιστο, εκ των οποίων τουλάχιστον ο ένας πρέπει να ΜΗΝ έχει πλήρη απασχόληση. Απαραίτητη προϋπόθεση για τον επιστημονικό υπεύθυνο της ομάδας είναι να έχει διδακτορικό τίτλο. Τα υπόλοιπα μέλη μπορεί να είναι υποψήφιοι διδάκτορες, μεταδιδακτορικοί ερευνητές, ανεξάρτητοι ερευνητές ή/και άτομα με μακρά ακαδημαϊκή θητεία. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος της ομάδας εργάζεται σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης, τότε δεν δικαιούται οποιαδήποτε οικονομική αποζημίωση ως αμοιβή, παρά μόνο μπορεί να χρησιμοποιήσει τη χρηματοδότηση για έξοδα μετακίνησης, αγοράς εξοπλισμού και άλλες παρόμοιες ανάγκες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Κέντρου οι προϋποθέσεις για την υποβολή προτάσεων είναι οι ακόλουθες:

- Η κάθε ερευνητική πρόταση θα πρέπει να είναι πρωτότυπη μελέτη και να εκπονηθεί εντός του 2018, ενώ δεν πρέπει να έχει άλλη πηγή χρηματοδότησης.

- Δεν επιτρέπεται να προταθεί έρευνα με το ίδιο θέμα περισσότερες από 2 χρονιές. Το ίδιο άτομο μπορεί να υποβάλλει αίτηση και 3η χρονιά, αλλά με διαφορετικό θέμα έρευνας από τις προηγούμενες αιτήσεις του.

- Κάθε εγκεκριμένη ερευνητική πρόταση θα πρέπει να προβλέπει τη διοργάνωση μιας εκδήλωσης (ημερίδα, διημερίδα, σεμινάριο, συνέδριο, παρουσίαση για την εξέλιξη των εργασιών, κ.ά.) κατά τη διάρκεια του έτους χρηματοδότησης, δηλαδή το 2018, με τη συμμετοχή νέων ερευνητών.

Η υποβολή των προτάσεων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά εδώ. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στα ελληνικά και στα αγγλικά (σύμφωνα με τις οδηγίες στη φόρμα υποβολής), ενώ η τελική επιστημονική μελέτη θα συντάσσεται στα ελληνικά ή στα αγγλικά, αναλόγως πώς έχει δηλωθεί στην αίτηση, και θα συνοδεύεται από μια εκτενή περίληψη της μελέτης στην άλλη γλώσσα. Αναλυτικές οδηγίες υποβολής παρέχονται στη σελίδα Συχνές ερωτήσεις και οδηγίες υποβολής.

Βασικά κριτήρια για την αξιολόγηση των προτάσεων είναι, μεταξύ άλλων, η πρωτοτυπία της ερευνητικής ιδέας, η καινοτομία της προτεινόμενης μεθοδολογίας, τα τελικά παραδοτέα. Η αξιολόγηση των ερευνών θα γίνει από ειδικούς ανά κλάδο επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι ερευνητές που θα φτάσουν στο στάδιο πριν την τελική επιλογή θα κληθούν σε συνέντευξη.

Με βάση το χρονοδιάγραμμα, η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης θα γίνει στις 31 Οκτωβρίου 2017. Η διάρκεια εκπόνησης των ρευνών θα είναι το διάστημα: Ιανουάριος 2018 – Δεκέμβριος 2018.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Δρα Δέσποινα Βαλατσού, dvalatsou@rchumanities.gr.

Πηγή (ekt.gr)

tags: blogging